ಅಂಬಿಗ ನಾ ನಿನ್ನ

ಪುರಂದರ ದಾಸರು

ಅಂಬಿಗ ನಾ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ

ಜಗದಂಬಾರಮಣನ ನಂಬಿದೆ || ಪ ||

ತುಂಬಿದ ಹರಿಗೋಲಂಬಿಗ

ಅದಕೊಂಭತ್ತು ಛಿದ್ರವು ಅಂಬಿಗ

ಸಂಭ್ರಮದಿಂ ನೋಡಂಬಿಗ

ಅದರಿಂಬು ನೋಡಿ ನಡೆಸಂಬಿಗ || ೧ ||

ಹೊಳೆವ ಭರವ ನೋಡಂಬಿಗ

ಅದಕೆ ಸೆಳವು ಘನವಯ್ಯ ಅಂಬಿಗ

ಸುಳಿಯೊಳು ಮುಳುಗಿದೆ ಅಂಬಿಗ

ಎನ್ನ ಸೆಳೆದು ಕೊಂಡೊಯ್ಯೊ ನೀನಂಬಿಗ || ೨ ||

ಆರು ತೆರೆಯ ನೋಡಂಬಿಗ

ಅದು ಮೀರಿ ಬರುತಲಿದೆ ಅಂಬಿಗ

ಯಾರಿಂದಲಾಗದು ಅಂಬಿಗ

ಅದ ನಿವಾರಿಸಿ ದಾಟಿಸೋ ಅಂಬಿಗ || ೩ ||

ಸತ್ಯವೆಂಬುವ ಹುಟ್ಟಂಬಿಗ

ಸದಾ ಭಕ್ತಿಯೆಂಬುದೆ ಪಥ ಅಂಬಿಗ

ನಿತ್ಯ ಮೂರುತಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ

ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಿ ಮಂಟಪಕೊಯ್ಯೊ ಅಂಬಿಗ || ೪ ||