ಅನಿಸುತಿದೆ ಯಾಕೋ ಇಂದು

ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಮನೋ ಮೂರ್ತಿ

ಅನಿಸುತಿದೆ ಯಾಕೋ ಇಂದು ನೀನೇನೆ ನನ್ನವಳೆಂದು

ಮಾಯದ ಲೋಕದಿಂದ ನನಗಾಗಿ ಬಂದವಳೆಂದು

ಆಹಾ ಎಂತ ಮಧುರ ಯಾತನೆ

ಕೊಲ್ಲು ಹುಡುಗಿ ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ || ಪ ||

ಸುರಿಯುವ ಸೋನೆಯು ಸೂಸಿದೆ ನಿನ್ನದೇ ಪರಿಮಳ

ಇನ್ಯಾರ ಕನಸಲು ನೀನು ಹೋದರೆ ತಳಮಳ

ಪೂರ್ಣ ಚಂದಿರ ರಾಜ ಹಾಕಿದ

ನಿನ್ನಯ ಮೊಗವನು ಕಂಡ ಕ್ಷಣ

ನಾ ಕೈದಿ ನೀನೆ ಸೆರೆಮನೆ

ತಬ್ಬಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ||

ತುಟಿಗಳ ಹೂವಲಿ ಆಡದ ಮಾತಿನ ಸಿಹಿಯಿದೆ

ಮನಸಿನ ಪುಟದಲಿ ಕೇವಲ ನಿನ್ನದೇ ಸಹಿಯಿದೆ

ಹಣೆಯಲಿ ಬರೆಯದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರ

ಹೃದಯದಿ ನಾನೇ ಕೊರೆದಿರುವೆ

ನಿನಗುಂಟೆ ಇದರ ಕಲ್ಪನೆ

ನನ್ನ ಹೆಸರ ಕೂಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ||