ಎಮ್ಮೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ

ತೆರೆ-ಮರೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಿ. ಆರ್. ಪಂತಲು
ನಿರ್ಮಾಪಕರ
ಚಿತ್ರಕಥೆ undefined
ಸಂಭಾಷಣೆ undefined
ಗೀತರಚನೆ undefined
ಸಂಗೀತ undefined
ಚಿತ್ರಸಂಸ್ಥೆ undefined
ತಾರಾಗಣ undefined

ಗೀತೆಗಳು

ನೀನಾರಿಗಾದೆಯೊ ಎಲೆ ಮಾನವಾ
ಪಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜಿ. ವಿ. ಅಯ್ಯರ್