ವಿದ್ಯೆ

ಜಾಣನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಣನಾಗಿಯೂ, ಮೂರ್ಖನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮೂರ್ಖನನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡುವ ಮಹಾಮಂತ್ರ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail