ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿ

ಹೂವು ಹೊರಳುವವು ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆಗೆ

ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಬರಿ ಚಂದ್ರನವರೆಗೆ

ಇರುಳಿನ ಒಡಲಿಗೆ, ದೂರದ ಕಡಲಿಗೆ

ಮುಳುಗಿದಂತೆ, ದಿನ ಬೆಳಗಿದಂತೆ

ಹೊರಬರುವನು ಕೂಸಿನ ಹಾಗೆ || ಪ ||

ಜಗದ ಮೂಸೆಯಲಿ ಕರಗಿಸಿ ಬಿಡುವನು

ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸರಕು

ಅದಕೆ ಅದರ ಗುಣದೋಷಗಳಂಟಿಸಿ

ಬಿಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ತೊಡಕು ||

ಗಿಡದಿಂದುರುವ ಎಲೆಗಳಿಗೂ ಮುದ

ಚಿಗುರುವಾಗಲು ಒಂದೇ ಹದ

ನೆಲದ ಒಅಡಲಿನೊಳಗೇನು ನಡೆವುದೋ

ಎಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿಹನೋ ಕಲಾವಿದ ||

ಬಿಸಿಲ ಧಗೆಯ ಬಸಿರಿಂದಲೆ ಸುಳಿವುದು

ಮೆಲು ತಂಗಾಳಿಯು ಒಳಗೆ

ಸಹಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಕಟವನು ಸೋಸಲು

ಬಂದೆ ಬರುವುದಾ ಗಳಿಗೆ ||

ಸಹಜ ನಡೆದರೂ ಭೂಮಿಯ ಲಯದಲಿ

ಪದಗಳನಿರಿಸಿದ ಹಾಗೆ

ವಿಶ್ವದ ರಚನೆಯ ಹೊಳಹಿನಲ್ಲಿ

ಕಂಗೊಳಿಸಿತು ಕವಿತೆಯು ಹೀಗೆ ||