ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು

ಹರಿಹರನ್ ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಭಾರದ್ವಜ್

ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು ಸಾವಿರ ನೆನಪು

ಸಾವಿರ ಕಾಲಕು ಸವೆಯದ ನೆನಪು || ಪ ||

ಎದೆಯಾಳದಲಿ ಬಚ್ಚಿಕೋಡಿರುವ

ಅಚ್ಚಳಿಯದ ನೂರೊಂದು ನೆನಪು

ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು ಸಾವಿರ ನೆನಪು|| ಅ.ಪ. ||

ಏನೊ ಒಂದು ತೊರೆದ ಹಾಗೆ

ಯಾವುದೊ ಒಂದು ಪಡೆದ ಹಾಗೆ

ಅಮ್ಮನು ಮಡಿಲ ಅಪ್ಪಿದಹಾಗೆ

ಕಣ್ಣಂಚಲ್ಲೀ ಕಣ್ಣೀರ ನೆನಪು || 1 ||

ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು ಸಾವಿರ ನೆನಪು

ಮೊದಮೊದಲ್ ಹಿಡಿದ ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆ

ಮೊದಮೊದಲ್ ಕದ್ದ ಜಾತ್ರೆಯ ವಾಚು

ಮೊದಮೊದಲ್ ಸೇದಿದ ಗಣೇಶ ಬೀಡಿ|| ೨ ||

ಮೊದಮೊದಲ್ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹುಂಡಿಯ ಕಾಸು

ಮೊದಮೊದಲ್ ಕಂಡ ಟೂರಿನ್ ಸಿನಿಮಾ

ಮೊದಮೊದಲ್ ಗೆದ್ದ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟ|| ೩ ||

ಮೊದಮೊದಲ್ ಇದ್ದ ಹಳ್ಳಿಯ ಗರಿಮನೆ

ಮೊದಮೊದಲ್ ತಿಂದ ಕೈ ತುತ್ತೂಟ

ಮೊದಮೊದಲ್ ಆಡಿದ ಚುಕುಬುಕು ಪಯಣ

ಮೊದಮೊದಲ್ ಅಲಿಸಿದ ಗೆಳೆಯನ ಮರಣ|| ೪ ||

>

ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು ಸಾವಿರ ನೆನಪು

ಮೊದಮೊದಲ್ ಕಲಿತ ಅರೆ ಬರೆ ಈಜು,

ಮೊದಮೊದಲ್ ಕೊಂಡ ಹೀರೊ ಸೈಕಲ್

ಮೊದಮೊದಲ್ ಕಲಿಸಿದ ಕಮಲಾ ಟೀಚರ್|| ೫ ||

ಮೊದಮೊದಲ್ ತಿಂದ ಅಪ್ಪನ ಏಟು

ಮೊದಮೊದಲ್ ಆದ ಮೊಣಕೈ ಗಾಯ

ಮೊದಮೊದಲ್ ತೆಗೆಸಿದ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಪೋಟೊ

ಮೊದಮೊದಲಾಗಿ ಚಿಗುರಿದ ಮೀಸೆ

ಮೊದಮೊದಲಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿದ ಹೃದಯ

ಮೊದಮೊದಲ್ ಬರೆದ ಪ್ರೇಮದ ಪತ್ರ

ಮೊದಮೊದಲಾಗಿ ಪಡೆದ ಮುತ್ತು ಮುತ್ತು ಮುತ್ತು|| ೬ ||