ಕಣಕಣದೆ ಶಾರದೆ

ಮಧು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕವಿರಾಜ್ ಗುರುಕಿರಣ್

ಕಣಕಣದೆ ಶಾರದೆ ಕಲೆತಿಹಳು ಕಾಣದೆ

ವನವನದಲ್ಲು ಕುಹು ಕುಹು ಗಾನ

ಝರಿ ಝರಿಯಲ್ಲು, ಜುಳು ಜುಳು ಧ್ಯಾನ

ವಿಧ ವಿಧದ ನಾದ ಅವಳು ನುಡಿಸುತಿಹಳು || ಪ ||

ಜನನಕು ಹಾಡು ಮರಣಕು ಹಾಡು

ದಾರಿ ಚರಮಗಳು

ಪ್ರತಿ ಎದೆಯಾಳದೊಳು ಲಯ ತಾಳ

ಈಕೆ ಬದುಕಿರಲು

ಕೊರಳಿನಲಿ, ಕೊಳಲಿನಲಿ,

ಒಲಿದು ಉಲಿದು ನಲಿದು ಹರಿದು

ಬರುವುದು ಶೃತಿಲಯವು || ೧ ||

ಕುಲ ನೆಲದಾಚೆ ಅರಿಯುವ ಭಾಷೆ

ಒಂದೇ ಜಗದೊಳಗೇ

ಅವರಿವರಿಲ್ಲ ಸರಿಸಮರೆಲ್ಲ

ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳಿಗೇ

ನಿಪಮಪನಿ.. ಸನಿಪನಿಸ

ಗಸನಿಸಗ.. ಮಪಮಪಗ

ನಿಮಪಮ.. ಸನಿಪನಿ.. ಗಸನಿಸ || ೨ ||