ತೆರೆ-ಮರೆ


ಗೀತೆಗಳು

ಶೃತಿ ಸೇರಿದೆ
  • ಡಾ|| ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಎಸ್. ಜಾನಕಿ
  • ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್
  • ಟಿ. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ

ಸಂಭಾಷಣೆ

ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸಭಿಕರೂ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬರೇ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಭಾಷಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail