ತೆರೆ-ಮರೆ


ನಿರ್ದೇಶಕರುವಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್

ಗೀತೆಗಳು

ಬಾನಿಗೊಂದು ಎಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ
  • ಚಿ|| ಉದಯಶಂಕರ್
  • ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್

ಬಾಳು

ಬಾಳಿನ ಮೊದಲರ್ಧವು ಇನ್ನೊಂದರ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತದೆ - ಇನ್ನೊಂದರ್ಧವು ಕಳೆದ ಅರ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಳಾಡುತ್ತದೆ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail