ಪಡುವಾರಳ್ಳಿ ಪಾಂಡವರು

ತೆರೆ-ಮರೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್
ನಿರ್ಮಾಪಕರ
ಚಿತ್ರಕಥೆ undefined
ಸಂಭಾಷಣೆ undefined
ಗೀತರಚನೆ undefined
ಸಂಗೀತ undefined
ಚಿತ್ರಸಂಸ್ಥೆ undefined
ತಾರಾಗಣ undefined

ಗೀತೆಗಳು

ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತರೆ
ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡ
ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಭೂತಾಯಿಯ
ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡ
ತೂಕಡಿಸಿ ತೂಕಡಿಸಿ ಬೀಳದಿರು ತಮ್ಮ
ಪಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡ
ಶ್ರೀರಾಮ ಬಂದವ್ನೆ
ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡ
ಹಾಡೊಮ್ಮೆ ಹಾಡಬೇಕು
ಕೈಯ್ಯಾರ ಕಿಯ್ಯಣ್ಣರೈ