ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.

ಬುದ್ಧಿಮಾತು

ಬುದ್ಧಿ ಬಾರದವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವನು ಹೇಳುವ ಮಾತು.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail