ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ

ತೆರೆ-ಮರೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಿರ್ಮಾಪಕರ
ಚಿತ್ರಕಥೆ undefined
ಸಂಭಾಷಣೆ undefined
ಗೀತರಚನೆ undefined
ಸಂಗೀತ undefined
ಚಿತ್ರಸಂಸ್ಥೆ undefined
ತಾರಾಗಣ undefined

ಗೀತೆಗಳು

ಅನಿಸುತಿದೆ ಯಾಕೋ ಇಂದು
ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ
ಕುಣಿದು ಕುಣಿದು ಬಾರೆ
ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ
ನಿನ್ನಿಂದಲೆ
ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ
ಮಿಂಚಾಗಿ ನೀನು ಬರಲು
ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯೆ
ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ