ಕನ್ಯಾರತ್ನ

ತೆರೆ-ಮರೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು ತೋಟಾನ್
ನಿರ್ಮಾಪಕರ
ಚಿತ್ರಕಥೆ undefined
ಸಂಭಾಷಣೆ undefined
ಗೀತರಚನೆ undefined
ಸಂಗೀತ undefined
ಚಿತ್ರಸಂಸ್ಥೆ undefined
ತಾರಾಗಣ undefined

ಗೀತೆಗಳು

ಬಿಂಕದ ‍ಸಿಂಗಾರಿ
ಪಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕು.ರಾ. ಸೀತಾರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ