ತೆರೆ-ಮರೆ


ನಿರ್ದೇಶಕರುಸಂಗೀತಂ

ಗೀತೆಗಳು

ಏಕೋ ಏನೋ
  • ಡಾ|| ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಲತಾ
  • ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್
  • ರಂಗರಾವ್
ಬಾಳೆ ಪ್ರೇಮಗೀತೆ
  • ಡಾ|| ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್
  • ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್
  • ರಂಗರಾವ್

ಸಂಭಾಷಣೆ

ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸಭಿಕರೂ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬರೇ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಭಾಷಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail