ತೆರೆ-ಮರೆ


ಏಕೆ

ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಮಾತು ಮಾತಿಗೆ ಕೇಳುವ ಈ 'ಏಕೆ'ಯಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ತಥ್ಯವು ಅಡಕವಾಗಿದೆ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail