ತೆರೆ-ಮರೆ


ಕೋಣ

ಕೋಣನಿಗೆ ಜಾಣ ಹೆಂಡತಿಯೇ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ - ಜಾಣಳಿಗೆ ಕೋಣ ಗಂಡನೇ ಬಹುಮಾನ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail