ಬಂಗಾರದ ಹೂವು

ತೆರೆ-ಮರೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಿ. ಎ. ಅರಸುಕುಮಾರ್
ನಿರ್ಮಾಪಕರ
ಚಿತ್ರಕಥೆ undefined
ಸಂಭಾಷಣೆ undefined
ಗೀತರಚನೆ undefined
ಸಂಗೀತ undefined
ಚಿತ್ರಸಂಸ್ಥೆ undefined
ತಾರಾಗಣ undefined

ಗೀತೆಗಳು

ಓಡುವ ನದಿ
ಪಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪಿ. ಸುಶೀಲ ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್