ಕನ್ನ

ಕನ್ನ ಹಾಕುವವನೂ ದೇವನ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿಯೇ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail