ತೆರೆ-ಮರೆ


ಗೀತೆಗಳು

ಹಾಲಲ್ಲಾದರು ಹಾಕು ನೀರಲ್ಲಾದರು ಹಾಕು
  • ಡಾ|| ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಬಿ. ಆರ್. ಛಾಯಾ
  • ಚಿ. ಉದಯ್ ಶಂಕರ್
  • ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್

ಭಾಷಣಕಾರ

ತಡವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿ, ಬಹು ಹೊತ್ತು ಮಾತನಾಡಿ, ಬೇಗ ಮುಗಿಸುವವನೇ ಉತ್ತಮ ಭಾಷಣಕಾರ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail