ಉಪಮಂತ್ರಿ

ಮಂತ್ರಿಗಿಂತಲು ಕೊಂಚ ಜಾಣ, ಮತದಾರರಿಗಿಂತಲೂ ಬಹು ದಡ್ಡ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail