ಏನಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗು ನೀ

ಸೋನು ನಿಗಮ್ ವಿ. ಶ್ರೀಧರ್ ವಿ. ಶ್ರೀಧರ್

ಏನಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗು ನೀ

ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗದು ಬಾಳಲಿ, ಓ..

ನನ್ನಾಣೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಓ.. | ೨ | || ಪ ||

ಚಲಿಸುವ ಕಾಲವು ಕಲಿಸುವ ಪಾಠವ,

ಮರೆಯಬೇಡ ನೀ ತುಂಬಿಕೋ ಮನದಲಿ | ೨ |

ಇಂದಿಗೊ ನಾಳೆಗೊ ಮುಂದಿನ ಬಾಳಲಿ,

ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ದಾರಿದೀಪ ನಿನಗೆ ಆ ಅನುಭವ | ೨ |

ಕರುಣೆಗೆ ಬೆಲೆಯಿದೆ ಪುಣ್ಯಕೆ ಫಲವಿದೆ,

ದಯವ ತೋರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣವಿದೆ

ಸಾವಿನ ಸುಳಿಯಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಜೀವಕೆ,

ಜೀವ ನೀಡುವ ಹೃದಯವೇ ದೈವವು

ಹರಸಿದ ಕೈಗಳು ನಮ್ಮನು ಬೆಳೆಸುತ,

ವಿಧಿಯ ಬರಹವಾಗಿ ಮೌನದಲ್ಲೆ ನಮ್ಮನು ಕಾಯುತ

ಪ್ರತಿಫಲ ಬಯಸದೆ ತೋರಿದ ಕರುಣೆಯು

ಮೊದಲು ಮನುಜನೆಂಬ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ನೆಮ್ಮದೀ ತರುವುದು

ಏನಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗು ನೀ

ಪ್ರೀತಿಗಾಗೆ ಬದುಕು ಬಾಳಲಿ, ಓ..

ನನ್ನಾಣೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಓ.. | ೨ |